O spoločnosti:
   Firma má dlhodobú pôsobnosť v oblasti meracej a regulačnej techniky v zameraní na tepelné hospodárstvo, v regulácii vykurovacích systémov, v regulácii neštandardných  veličín a zariadení, v monitorovaní výskytu plynov v priestoroch a prevádzkarniach.

   Komplexnosť materiálového zabezpečenia, realizácie montážnych prác, výroby elektrorozvádzačov a riadiacich skríň zabezpečujeme vlastnými kapacitami.
Kvalita vykonaných prác ako aj dodržiavanie zásad BOZP a protipožiarnej ochrany je kontrolovaná priebežne priamou kontrolou odborného pracovníka na miestach výkonu prác.

   Skupina servisu meracej a regulačnej techniky zabezpečuje kontroly, opravy, nastavenia riadiacich systémov  výrobcov zariadení používaných na území  Slovenska.
Súčasťou práce servisnej skupiny je montáž a kalibrácia  detektorov výskytu plynov a pár, kysličníka uhoľnatého, metánu, propánu, čpavku atď. na základe osvedčenia výrobcu detektora s vystavením protokolu o nastavení.

   Oceňovanie prác je podľa platných cenníkov CENEKON , ODIS a dohodou.
V uvedených činnostiach pôsobíme na trhu pre  podniky bytového hospodárstva, bytové družstvá, výrobné podniky, školstvo, zdravotníctvo, poisťovne, úrady štátnej správy, stavebné a montážne organizácie pri realizáciách nových stavebných celkov, rekonštrukciách a zabezpečení servisu funkčných zariadení s pôsobnosťou na území Slovenska.